involvement

เทศกาลกินเจภูเก็ต ถือศีลกินผักกับแสนสิริ

แสนสิริสนับสนุน ‘เทศกาลถือศีลกินผัก’ งานบุญยิ่งใหญ่ของภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง บนความเชื่อว่าเมื่อได้ย่างก้าวเข้าไปยังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้ว เปรียบเสมือนเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านที่เราต้องช่วยกันดูแลรักษา และพัฒนาให้ดีที่สุด