Seminar

“ S E M I N A R ” 7 เรื่องที่ต้องมี เมื่อเลือกสถานที่จัดสัมมนา

ในมุมมองของ HR คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่บุคลากรต่างคาดหวังจากองค์กร คือ สวัสดิการที่ช่วยให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดีในการทำงาน และได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ต้องการการพักผ่อนจากการทำงานเช่นกัน หนึ่งในกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้ คือ การจัดอบรมหรือสัมมนานอกสถานที่ให้แก่พนักงาน ซึ่งนอกจากเนื้อหาและรูปแบบของการอบรม พื้นที่จัดกิจกรรมก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ช่วยให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์