World Evironment day วันสิ่งแวดล้อมโลก

World Environment Day
ถึงวันที่ต้องรักโลก เท่ารักตัวเอง

ข้อมูลจาก UNEP บอกว่า 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 7 ล้านคน ในจำนวนนี้เกินครึ่ง กว่า 4 ล้านคนอยู่ในแถบเอเชีย – แปซิฟิก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับโลกถึง 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี” คำบรรยายที่แสดงให้เห็นถึงสภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก