มิติด้านสิ่งแวดล้อม
ของ ESG กับภาคธุรกิจไทย

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน หรือ ESG ซึ่งย่อมาจาก environment (สิ่งแวดล้อม) social (สังคม) และ governance (บรรษัทภิบาล) ปัจจุบันได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งจากบริษัทจดทะเบียน นักลงทุน และผู้บริโภค จึงเป็นเรื่องที่ใครก็หลีกเลี่ยงไม่สนใจไม่ได้ในตอนนี้

จากทั้ง 3 มิติดังกล่าว นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าถ้ามองในมุมที่จับต้องได้แล้ว มิติด้านสิ่งแวดล้อม คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด เพราะมีกลไกการวัด ตัวเลขเกณฑ์มาตรฐาน และเป้าหมายจับต้องได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ ปริมาณการปล่อยของเสียจากการผลิต ปริมาณการใช้กระดาษ การประหยัดพลังงานและการใช้น้ำในสถานประกอบการ การกำจัดขยะ ฯลฯ

อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่ภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญ มีการจัดตั้งองค์กรก๊าซเรือนกระจกฯ มีการออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนการซื้อการขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต รวมถึงการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2608 ด้วย

ในเชิงเวทีการค้าโลก เป็นที่แน่นอนว่ากฎเกณฑ์เรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะถูกหยิบขึ้นมาเป็นเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สหภาพยุโรปจะจัดเก็บภาษีก๊าซเรือนกระจกก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) สำหรับสินค้านำเข้าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

และสหรัฐก็เริ่มมีการเสนอร่างแผนจัดเก็บภาษีนำเข้าผู้ก่อมลพิษ ซึ่งรูปแบบกลไกภาษีดังกล่าวจะส่งผลให้สินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงแข่งขันได้ยาก เราเองต้องรีบกลับมามองว่ามาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการไทยจะสอดคล้องกับกลไกดังกล่าวหรือไม่

ไม่ใช่เฉพาะภาคการค้าระหว่างประเทศที่จะได้รับผลกระทบ เรื่องของธุรกรรมภายในประเทศเราเองก็ได้รับแรงกดดันจากมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

ยกตัวอย่างภาคธุรกิจอสังหาฯให้เห็นภาพชัด ธุรกิจนี้มีห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ถูกนำมาคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย (สินค้า ผลิตภัณฑ์ ที่นำมาใช้ประกอบเป็นที่อยู่อาศัย รวมถึงเชื้อเพลิงและขยะต่าง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างที่ผู้รับเหมาเป็นคนดำเนินการ)

เมื่อมีมิติด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นปัจจัย ผู้ประกอบการจะเริ่มหันไปเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อันมีกระบวนการผลิตที่ก่อเกิดก๊าซเรือนกระจกต่ำหรือเป็นศูนย์ หรือเลือกใช้ผู้รับเหมาที่มีเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แต่ในความเป็นจริง จะมีคู่ค้าสักกี่รายที่ตอบโจทย์ดังกล่าว เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่านวัตกรรมต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมักจะมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงขึ้น ความได้เปรียบจะตกอยู่กับคู่ค้ารายใหญ่ที่มีศักยภาพและต้นทุนมากพอที่จะปรับกระบวนการผลิตสินค้าและก่อสร้างของตัวเองให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว

ในขณะที่ธุรกิจรายย่อยหรือ SMEs อาจจะขาดศักยภาพและเงินทุนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตภายในกรอบเวลาที่แข่งขันได้

นอกจากนี้แล้ว ผมเชื่อว่าแรงกดดันจะทำให้ภาครัฐนำมาตรการภาษีต่าง ๆ ที่จะใช้ “ลงโทษ” คนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาบังคับใช้ในเร็ววัน ในขณะที่มาตการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี เพื่อ “จูงใจ” ให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาผลิตสินค้าและบริการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะมีคนได้ประโยชน์อยู่บางกลุ่ม เพราะการปรับมาใช้พลังงานสะอาด แผงโซลาร์ หรือเทคโนโลยีกำจัดของเสีย เหล่านี้มีต้นทุนสูง SMEs อาจสู้ไม่ไหว จึงเห็นได้ว่า SMEs จะเสียเปรียบทั้งขึ้นและล่องถ้าปรับตัวไม่ทัน

อันนี้ต้องขอฝากการบ้านไว้กับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย SMEs คือหน่วยธุรกิจที่สำคัญกับการเติบโตของประเทศและจ้างงานจำนวนมาก ผมคิดว่าภาครัฐควรเร่งบทบาทตัวเองในการสนับสนุนเพื่อให้ภาคธุรกิจ SMEs สามารถตัดสินใจลงทุนปรับกระบวนการผลิตด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำระยะยาว หรือสนับสนุนเงินลงทุนบางส่วนไปเลย เป็นต้น

อย่าให้แรงกดดันเรื่องสิ่งแวดล้อมทำให้ SMEs ไทยอยู่ไม่ได้นะครับ

CEO OF SANSIRI PLC

Related Articles

The-Beach

The Beach บทเรียนที่สำคัญที่ต้องไม่ซ้ำรอย

อ่านข่าวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว ก็น่ายินดีที่ประเทศไทยเรามีนโยบายการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร โดยเป็นโอกาสหนึ่งในการดึงเงินลงทุนและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนด้านการท่องเที่ยวได้หลายพันล้านบาท อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานในวงการภาพยนตร์ไทยมีโอกาสได้รับการว่าจ้างจากผู้สร้างภาพยนตร์เหล่านี้ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องนี้ถูกพูดถึงขึ้นมาก็อดนึกไปถึงกรณีของภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่มีการยกกองมาถ่ายทำที่หาดมาหยา บนเกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่ เมื่อปี 2541 ไม่ได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว กับสภาพแวดล้อมของหาดมาหยา และผลกระทบที่เกิดกับระบบนิเวศในบริเวณนั้น เป็นบทเรียนสำคัญเรื่องหนึ่งของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตื้นที่เปราะบาง การขุดขยายหาดให้กว้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบทของภาพยนตร์

ai-Artificial intelligence

AI ปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

เทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา คือ ตัวปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่า ChatGPT (Chat + GPT ตัวย่อของคำว่า “generative pre-trainedtransformer” ซึ่งเป็นโมเดลประมวลผลทางภาษาประเภทหนึ่ง) ที่ถูกปล่อยออกให้คนทั่วไปได้ลองใช้ในโลกออนไลน์ อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ผมว่าเราทุกคนต้องทำความเข้าใจให้ดีๆ เพราะผมมองว่าเจ้าปัญญาประดิษฐ์มีโอกาสที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง องค์ประกอบหลายๆ อย่างทางเศรษฐกิจอย่างพลิกฝ่ามือได้เลยทีเดียว มองย้อนกลับไปในอดีต

ทรงอย่างแบด

ปรากฏการณ์ “ทรงอย่างแบด” : ความซับซ้อนของพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน

ปรากฏการณ์ “ทรงอย่างแบด” เป็นเรื่องที่ผมทึ่งกับวิถีสังคมของเด็กรุ่น Gen Millennials และ Alpha ที่ส่งอิทธิพลต่อมาถึงคนรุ่น Boomer และ X Y ได้อย่างน่าสนใจ ถ้าเราไม่ได้คุยกับเด็กรุ่นใหม่ หรือเอาตัวเข้าไปอยู่ในสื่อโซเชียลที่เด็กยุคใหม่คุยกัน ก็คงจะงงกันว่าประโยคนี้คืออะไร แล้วคำขวัญของผู้ว่าฯ มาจากไหน ถือเป็นตัวอย่างของช่องว่างทางความคิด สังคม