10 ปีของการเดินทาง
เพื่อรากฐานที่ยั่งยืน
ของเด็กๆ ทุกคน

สิทธิและชีวิตที่ดีของเด็กๆ ทุกคน…คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจมองข้าม…คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่เช่นเราควรปกป้อง ดูแล ผลักดัน และสนับสนุน…คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องสร้างและเติมเต็ม เพื่อให้ทุกๆ ชีวิตเหล่านั้นได้เติบโตอย่างมั่นคง สมบูรณ์ และยั่งยืน

ในประเทศไทย ตลอดชีวิตของเรานั้นมีหลายครั้งที่เคยได้เห็นอีกชีวิตเล็กๆ ที่ไม่มีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงหรือแม้แต่ใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล เราได้เห็นเด็กๆ ตัวน้อยถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม เราได้เห็นโรคขาดสารไอโอดีนในเด็ก (Iodine Deficiency Disorder หรือ IDD) ที่เป็นปัญหามานานกว่า 50 ปี พร้อมกันนี้ เรายังได้เห็นเด็กๆ ที่ไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะรับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยต่างๆ เสียด้วยซ้ำ

และเพราะเข้าใจ รวมถึงตระหนักดีถึงปัญหาเหล่านี้ และปัญหาอื่นๆ มากมายที่เด็กแต่ละคนต้องเผชิญและข้ามผ่าน ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวินาทีนี้ แสนสิริยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นอีกพลังหนึ่งร่วมกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทยในการเติมชีวิตเหล่านี้ให้สมบูรณ์และช่วยประกอบสร้างเส้นทางแห่งอนาคตที่ดียิ่งกว่าให้กับเด็กๆ ทุกคน

10 Years Sansiri x UNICEF

4 แนวคิด 4 ภารกิจเพื่อชีวิตที่ดีของเด็กๆ ทุกคน

นับไปนับมา ก็เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่แสนสิริเดินทางเคียงคู่ จับมือ และร่วมแรงร่วมใจกับองค์การยูนิเซฟในฐานะพันธมิตรเพื่อเด็กๆ นั่นอาจเพราะเราต่างรู้ดีว่าเด็กก็คืออนาคตของชาติ และคือพลังที่จะผลักดันโลกใบนี้ให้ดำเนินต่อไป

โดยตลอดมานี้ได้มีการร่วมสร้างสรรค์โครงการต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองและส่งเสริมเด็กๆ ในทุกๆ ด้าน เพื่อช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะต่อสังคมไทยหรือแม้กระทั่งต่อสังคมในระดับโลก ภายใต้แนวคิด 4 ภารกิจความรับผิดชอบอย่าง “Good Workplace – Good Space – Good Community – Good Global Citizen”

Good Workplace ให้สเปซเรานี้ เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆ

เพราะภายในองค์กรคือจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อผู้อื่นรอบตัว ที่แสนสิริจึงมีการคุ้มครองแรงงานเด็ก ผ่านการให้คู่ค้าทำสัญญาเรื่อง “ข้อสัญญาคุ้มครองแรงงานเด็ก” หรือแม้แต่การออกแบบออฟฟิศให้มีพื้นที่สำหรับให้นม ในโครงการ Breastfeeding Room เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน พร้อมทั้งยังมีคอร์สอบรมสำหรับการดูแลเด็กในวัยต่างๆ อีกด้วย

Sansiri x UNICEF 04

Good Space เติบโตได้ปลอดภัย เก็บเกี่ยวทักษะใหม่ไปในตัว

ไม่เพียงแต่การเริ่มต้นภายในองค์กร แต่ยังมีการขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้า พร้อมร่วมมือกับยูนิเซฟในการดำเนินโครงการ “พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” ในสถานที่ก่อสร้าง หรือ “The Good Space” เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนในสถานที่ก่อสร้างได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย มีโอกาสได้รับการศึกษา และใช้บริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยปัจจุบันแสนสิริได้สร้าง Good Space รวมทั้งสิ้นกว่า 57 แห่งใน 13 จังหวัด สำหรับเด็กๆ กว่า 6,000 คนเลยทีเดียว

Good Community อีกขั้นแห่งการส่งเสริมและสานฝัน พร้อมผลักดันสู่ความสำเร็จ

ที่นี่เราร่วมมือกับทุกๆ ภาคส่วน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับเด็กๆ อย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยมุ่งหน้าทั้งในแคมเปญ Iodine Please รณรงค์แก้ไขปัญหาเด็กไทยขาดสารไอโอดีน และโครงการ Sansiri Academy ที่นำไปสู่การสานฝันเด็กๆ พร้อมยกระดับทักษะฟุตบอลให้กับพวกเขา นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมเด็กๆ ที่มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมหรือมแม้แต่ Start up เช่น Incubor ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง Siri Ventures และองค์การยูนิเซฟอีกด้วย

Sansiri x UNICEF 05

Good Global Citizen ส่งต่อความช่วยเหลือ เพื่อชีวิตที่ดีของเด็กทั่วโลก

เพื่อชีวิตที่ดีของเด็กๆ ทั่วโลก เรามีการขยายความช่วยเหลือสู่ภายนอก พร้อมมุ่งหน้าที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของ ประชาคมโลก ไม่เว้นแม้แต่การร่วมบริหารจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การยูนิเซฟ (The Sustainable Development Goals : SDGs) พร้อมยังได้มอบเงินมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐทุกๆ ปีให้กับองค์การยูนิเซฟ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสู่เด็กๆ ทุกคน

Sansiri x UNICEF 02

กว่า 10 ปีแห่งเรื่องราวการเดินทางร่วมกันของแสนสิริและยูนิเซฟ

จากจุดเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2553 ตลอดจนกว่า 10 ปีที่ผ่านมานี้ ความร่วมมือและการสนับสนุนการทำงานขององค์การยูนิเซฟอย่างไม่ลดละ ได้ค่อยๆ ผลิดอกออกผลเป็นคุณภาพชีวิตที่ค่อยๆ ดีขึ้นทีละน้อยของเด็กๆ โดยสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นผ่านโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสร้างสรรค์มาแล้วมากกว่า 17 โครงการ…โครงการอันถือได้ว่าเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครอง สนับสนุน และเติมเต็มสิ่งที่ดีให้กับเด็กๆ ทุกคนในสังคมอย่างแท้จริง

Info 10 Years Sansiri x UNICEF

ปี 2553

– Iodine Please

ด้วยการร่วมมือกับยูนิเซฟ เราได้สร้างความตื่นตัวในเรื่องปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในเด็ก ผ่านแคมเปญ Iodine Please จนทำให้ในที่สุดมีการผลักดันกฎหมายที่กำหนดให้มีการเติมสารไอโอดีนในเกลือที่นำมาบริโภค

ปี 2554

– Social Change

แสนสิริเรียกได้ว่าเป็นองค์กรเอกชนรายแรกที่ร่วมลงนามกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการแสดงเจตนารมณ์ให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ทุกคนอย่างยั่งยืน

– The End of Child Labour 

แสนสิริร่วมประกาศเจตนารมณ์ ไม่ใช้แรงงานเด็กในสถานที่ก่อสร้าง และขยายขอบเขตสู่การขับเคลื่อนให้คู่ค้าในการก่อสร้างร่วมลงนามยุติการใช้แรงงานเด็ก พร้อมยังผลักดันโครงการ The Good Space พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ ในสถานที่ก่อสร้าง

– Breastfeeding Room

ในปีเดียวกันนี้ ได้มีการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน ผ่านโครงการ Breastfeeding Room ที่ได้จัดเตรียมห้องให้นมบุตรไว้ให้คุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตร

– Education for All

แสนสิริและยูนิเซฟยังได้จัดให้มีการเดินทางไปศึกษาในเชิงลึกถึงปัญหาที่มีผลกระทบกับการศึกษาในจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาของเด็กชนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้แจ้งเกิดเพื่อพัฒนาร่างนโยบายที่จะทำให้เด็กๆในทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ตามโครงการ Education for All หรือการศึกษาเพื่อปวงชน

ปี 2555 

– The Good Space

มีการจัดทำโครงการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในสถานก่อสร้าง หรือ The Good Space ด้วยความร่วมมือจากยูนิเซฟและพันธมิตร ให้เด็กๆ ในพื้นที่นี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย เข้าถึงการศึกษา และการบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน

ปี 2555– 2556

– Let’s Play Together

แสนสิริร่วมกับองค์การยูนิเซฟในโครงการเล่นด้วยกัน ปันให้น้องหรือ Let’s Play Together เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิในการเล่นของเด็กผ่านทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กๆ ที่ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง ห้องเรียนบ้านห้วยฟาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียน ตชด. ห้วยจะค่าน จังหวัดเชียงใหม่

– GIVE Phuket

แสนสิริร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดทำแคมเปญสร้างคณะเยาวชนคุณภาพให้มีบทบาทในการบริหารจังหวัด ภายใต้โครงการ “GIVE” เพื่อสนับสนุนเสียงของเด็กๆ และเยาวชน โดยเปิดการอบรมภาคทฤษฎี ภาคสนามโดยผู้เชี่ยวชาญ จนทำให้เกิดการจัดเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตโดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากการอบรม 30 คนยังได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเยาวชนของผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งยังได้เข้าร่วมทำงานจริงจังกับภาคจังหวัดครั้งแรกในประเทศ

ปี 2556

– Good Global Citizen

แสนสิริได้ก้าวสู่เวทีระดับโลกเพื่อนำเสนอประเด็นด้านสิทธิเด็ก เช่น แคมเปญ The Good Space , Iodine Please พร้อมยังมีการระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ฉุกเฉิน พายุไต้ฝุ่นโบพา ประเทศฟิลิปปินส์

ปี 2556 – 2558

– The Best Start Thailand

เพราะหกปีแรกของชีวิต คือหกปีทองของเด็กๆ ด้วยความร่วมมือระหว่างแสนสิริและยูนิเซฟ จึงทำให้มีการเริ่มศึกษาผลวิจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ปี 2555 ผ่านการลงพื้นที่ศึกษาประเด็นต่างๆ วิเคราะห์สถานการณ์และทำให้เข้าใจถึงปัญหา โดยในปี 2558 ได้เริ่มเปิดตัวโครงการ “Best Start”ชวนคนไทยเปลี่ยนอนาคตเด็ก พร้อมหนุนภาครัฐฯ ให้เข้ามาแก้ปัญหา รวมทั้งรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนจนสามารถต่อยอดโครงการได้สำเร็จ

ปี 2557

– Good Global Citizen

United Nations ได้เลือกให้แสนสิริเป็นองค์กรในด้านความมุ่งมั่นเพื่อสิทธิเด็กและการต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก

ปี 2558

– The Children Sustainability Forum: Business Action for Children towards SDGs

แสนสิริประกาศเจตนารมณ์องค์กรที่เป็นมิตรกับเด็กในกิจกรรมการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมสิทธิเด็ก พร้อมช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยองค์การยูนิเซฟร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์มูลนิธิบูรณะชนบท แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี 2558-2559

– The Right to Vaccination

แสนสิริ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การยูนิเซฟ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำหรับเด็กๆ ในที่พักของสถานก่อสร้าง ภายใต้โครงการก่อสร้างของแสนสิริ โดยมีองค์การอนามัยโลกร่วมเป็นสักขีพยาน

ปี 2561

– Sponsor Project Incubator Siri Ventures with UNICEF

ในปี 2561 มีการสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้เป็นสปอนต์เซอร์สนับสนุนยูนิเซฟในการดำเนินงาน เช่น การประกวดร่วมกับไมโครซอฟต์ และ Nectec

– Baan Santhammada (Sansiri for UNICEF)

“บ้านแสนธรรมดา” อีกหนึ่งแคมเปญระดมทุนออนไลน์จากแสนสิริเพื่อองค์การยูนิเซฟ เพื่อสร้างชีวิตที่แสนพิเศษให้กับเด็กๆ ในประเทศไทย โดยภายในระยะเวลา 2 เดือน แคมเปญบ้านแสนธรรมดาสามารถระดมทุนได้รวมทั้งสิ้น 323,582.99 บาท

ปี 2562

– UNICEF’S First Selected Partner in Thailand

แสนสิริเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับเลือกจากยูนิเซฟ ให้เป็น “UNICEF’s First Selected Partner in Thailand” หลังจากที่ได้ร่วมสนับสนุนงานของยูนิเซฟและบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่เด็กๆ ทั่วโลกมาโดยตลอด

UNICEF NEXTGEN THAILAND

แสนสิริยังมีการสนับสนุน UNICEF NEXTGEN THAILAND ที่ริเริ่มโดยองค์การยูนิเซฟ โดยเป็นโครงการที่ระดมพลังของเหล่าผู้นำคนรุ่นใหม่ เช่น ต้นนพพลเตชะพันธ์งาม,มะนาวศรศิลป์มณีวรรณ์, พิตต้า ณพัทลุง และเอด้าจิรไพศาลกุล เป็นต้น มาสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟ ในการร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ในสังคม พร้อมสร้างความตระหนักถึงปัญหาของเด็กๆ ผ่านวิธีการใหม่ๆ รวมทั้งยังมีการทำกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนอีกด้วย

– Sansiri Art of Joy

ที่ SIRI HOUSE แสนสิริได้จัดงานประมูลภาพวาดศิลปะ “The Art of Joy” ผลงานศิลปะมาสเตอร์พีซของ Sarah Corynen นักออกแบบลวดลายพื้นผิวและ Illustrator ชื่อดังโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่องค์การยูนิเซฟ เป็นเงินจำนวน 362,000 บาท

ปี 2563 

– SIRI HERO

แสนสิริร่วมกับยูนิเซฟ สานต่อประเด็นสิทธิเด็ก จากการยุติการใช้แรงงานเด็ก สู่การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานในองค์กร ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยความมุ่งหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ในช่วงแรกเกิดจถึงอายุ 18 ปีที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงและความกดดัน ไม่ว่าจะเป็นเชิงโครงสร้างทางสังคม หรือการใช้กำลังและวาจาประทุษร้าย

– การช่วยเหลือเด็กไร้พรมแดน

นับจากปี 2554 จนถึงปี 2563 นี้ แสนสิริได้บริจาคเงินเป็นจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 326 ล้านบาท ให้แก่ UNICEF Emergency Fund ทำให้ยูนิเซฟสามารถเข้าช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทุกทั่วมุมโลกได้อย่างทันท่วงที โดยสิ่งนี้ช่วยให้แสนสิริได้มีโอกาสเยี่ยมชมการทำงานของยูนิเซฟอย่างต่อเนื่อง

และตั้งแต่ในปี 2562 มา แสนสิริพร้อมด้วยตัวแทนได้มีโอกาสเยี่ยมชมระบบการจัดการช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยที่ประเทศเลบานอน นอกจากนี้เรายังเป็นตัวแทนภาคเอกชนไทย ที่ได้รับเชิญให้ร่วมเดินทางไปเยี่ยมระบบจัดการความช่วยเหลือเด็กขององค์การยูนิเซฟในต่างประเทศเป็นครั้งที่ 4 ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเด็กอย่างไร้พรมแดน ซึ่งรวมถึงเด็กกว่า 2.5 ล้านคน จากประชากรกว่า 6 ล้านคน ที่ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติด้วยเช่นกัน

ในฐานะ UNICEF’s First Selected Partner in Thailand ซึ่งถือเป็นองค์กรแรกในไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเป็น 1 ใน 30 องค์กรชั้นนำจากทั่วโลก แสนสิริจะยังคงมุ่งหน้าเดินทางคุ้มครอง สนับสนุน เติมเต็มชีวิต และโอบกอดเด็กๆ ในสังคมต่อไปอย่างไม่ย่อท้อไปพร้อมกับองค์การยูนิเซฟ

ด้วยความหวังว่าเด็กๆ เหล่านี้จะได้เติบโตสมวัย มีสุขภาพ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมยังได้รับโอกาสอย่างที่เด็กๆ และมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้สมควรได้รับอย่างเสมอภาคกัน และด้วยความหวังว่าสักวันปัญหาเลวร้ายที่เด็กเหล่านี้ต้องเผชิญจะหมดไป

ร่วมติดตามเรื่องราวการเดินทางของแสนสิริเพื่อเยาวชนได้ที่ siri.ly/7aJzH19

Related Articles

Space for Child เพราะเด็กคืออนาคต…

“Made for life, Made for better” “เพราะเด็กคืออนาคต เด็กจึงต้องมีพื้นที่และโอกาสที่เท่าเทียม เพื่อสร้างสรรค์สังคมในอนาคต” คือสิ่งที่แสนสิริให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม คุณเคยตั้งคำถามอะไรในใจเวลาเห็นเด็กๆ ที่เป็นลูกหลานคนงานก่อสร้างวิ่งเล่นอยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการก่อสร้างไหม “ทำไมเด็กๆ เหล่านี้ถึงไม่มีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นๆ นะ” “แล้วพวกเขาจะมีโอกาสมีอนาคตที่สดใสได้ไหม” “เด็กจำนวนอีกมากมายเท่าไหร่กัน ที่ต้องเติบโตในเขตพื้นที่ไม่ปลอดภัยอย่างเขตก่อสร้าง” “เราสามารถทำอะไรเพื่อให้พวกเขามีพื้นที่เล่นและเรียนรู้ที่เหมาะสมแบบเด็กคนอื่นๆ ได้หรือไม่” นี่คือคือคำถามที่แสนสิริ

เรื่องเล่าจากเลบานอน โดย Social Change Ambassador

เมื่อได้ยินถึงคำว่า “ศูนย์พักพิงชั่วคราว” หลายคนคงจินตนาการภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาต่างกันออกไป ตามภาพข่าวที่พบเห็นตามสื่อต่างๆ น้อยคนนักที่จะได้ไปร่วมสัมผัสประสบการณ์ตรงถึงสถานที่จริง เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทาง UNICEF ได้เปิดพื้นที่ให้แสนสิริ พร้อมกับแขกคนพิเศษของแสนสิริสองท่าน คือคุณมะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ์ และคุณพิตต้า ณ พัทลุง ผู้ซึ่งสนใจในด้านการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กมาโดยตลอด ได้ไปเยี่ยมเด็กๆ ชาวซีเรียในศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมถึงระบบการให้ความช่วยเหลือเด็กของทาง UNICEF

sansiri

“Sansiri Social Change การรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน สู่ความช่วยเหลือแบบไร้พรมแดน”

เพราะแสนสิริรู้ว่าเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ แสนสิริจึงเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน อย่างองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เพื่อสร้างหลักประกันให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิในด้านต่างๆ และมีชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน