Space for Child เพราะเด็กคืออนาคต…

“Made for life, Made for better” “เพราะเด็กคืออนาคต เด็กจึงต้องมีพื้นที่และโอกาสที่เท่าเทียม เพื่อสร้างสรรค์สังคมในอนาคต” คือสิ่งที่แสนสิริให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม คุณเคยตั้งคำถามอะไรในใจเวลาเห็นเด็กๆ ที่เป็นลูกหลานคนงานก่อสร้างวิ่งเล่นอยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการก่อสร้างไหม “ทำไมเด็กๆ เหล่านี้ถึงไม่มีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นๆ นะ” “แล้วพวกเขาจะมีโอกาสมีอนาคตที่สดใสได้ไหม” “เด็กจำนวนอีกมากมายเท่าไหร่กัน ที่ต้องเติบโตในเขตพื้นที่ไม่ปลอดภัยอย่างเขตก่อสร้าง” “เราสามารถทำอะไรเพื่อให้พวกเขามีพื้นที่เล่นและเรียนรู้ที่เหมาะสมแบบเด็กคนอื่นๆ ได้หรือไม่” นี่คือคือคำถามที่แสนสิริ