Wegoism ต่างคน ต่างอยู่ (ร่วมกัน)

เมื่อการยึดมั่นในตัวตนแบบ “Egoism” กำลังจะถูกแทนที่ด้วย “Wegoism” ความเป็น “พวกเรา” โดยไม่ทิ้ง “ตัวเรา” และประสบการณ์ร่วมในรูปแบบใหม่จึงตามมา สมัยก่อนผู้คนในสังคมอาจให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ ตัดสินใครๆ จากสิ่งที่เห็นกันภายนอก แต่โลกทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้ว เมื่อคนเราเริ่มจะลดการยึดติดกับภาพภายนอกที่ฉาบฉวย แล้วหันมาใส่ใจอะไรๆ จาก “ภายใน” มากขึ้น การตัดสินและให้ค่าคนหนึ่งคน เลยไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์