อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบไหน
เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

เมื่อทำงานมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว หลายคนก็มีความฝันที่จะมีบ้านสักหลังหรือคอนโดสักห้องเป็นของตัวเอง แต่การซื้ออสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ที่ทำให้ต้องตัดสินใจกู้สินเชื่อจากธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัยที่เราอยากเป็นเจ้าของ

ในการกู้เงินจากธนาคารจะต้องเข้าใจเรื่องการผ่อนชำระ ซึ่งเป็นการจ่ายผ่อนชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ตกลงเอาไว้กับธนาคาร โดยบางคนสามารถกู้ได้ 100% บางคนอาจจะไม่ถึง 90% ของราคาประเมิน ซึ่งขึ้นอยู่กับสัดส่วนรายได้และกำลังผ่อนของแต่ละบุคคล โดยส่วนใหญ่แล้วจะกู้ได้ประมาณ 50 เท่าของรายได้หรือแล้วแต่การพิจารณาของธนาคาร

ก่อนเริ่มตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเอง เรามาทำความเข้าใจกับเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบบไหนที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคุณ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนในการใช้จ่ายของคุณ

ทำความรู้จักกับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR และ MRR

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

ในการกู้เงินของธนาคาร เมื่อมีลูกค้า 2 คนเข้ามาขอกู้เงินที่ธนาคารเดียวกัน พวกเขาจะได้ข้อเสนอของอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายมีความเสี่ยงของการกู้ยืมที่ต่างกัน โดยถูกพิจารณาจากรายได้, ความสามารถในการชำระหนี้, ประวัติการชำระหนี้, เครดิตบูโรหรือภาวะหนี้สินปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัววัดความเชื่อถือของลูกค้าที่ต้องการกู้เงิน

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ

MLR (Minimum Loan Rate) อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่เหมาะกับเงินกู้ระยะยาว โดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยนี้ธนาคารมักจะปล่อยกู้ให้กับลูกค้าชั้นดีซึ่งวัดได้จาก อาชีพ ฐานเงินเดือน รายรับ ประวัติการเคลื่อนไหวบัญชี อายุที่เปิดบัญชีธนาคาร และข้อมูลการค้างชำระกับทางธนาคาร

MRR (Minimum Retail Rate) อัตราดอกเบี้ยขั้นต้นสำหรับเงินกู้ที่เรียกเก็บกับลูกค้ารายย่อยชั้นดี ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป โดยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อบัตรเครดิต

การผ่อนชำระเงินกู้

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ สำหรับการกู้ยืมเงินหรือสินเชื่อในระยะยาว จะมีการแบ่งชำระเป็นจำนวนเดือนหรือจำนวนงวดตามระยะเวลาที่ตกลงไว้กับในสัญญากับธนาคาร สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนั้นจะได้รับระยะเวลาในการผ่อนที่นานกว่าสินเชื่อแบบอื่นๆ แต่จะมีระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราค้างการผ่อนชำระเป็นเวลานาน?

เมื่อเราค้างชำระค่างวดกับธนาคาร ทางธนาคารผู้เป็นเจ้าหนี้จะเข้าไปยึดที่พักอาศัยที่คุณกู้ซื้อมา เพื่อนำไปขายและนำเงินที่ขายได้นั้นมาชำระหนี้ที่คุณติดค้างเอาไว้ ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียยอดเงินผ่อนจ่ายทั้งหมดแล้ว ก็เสียที่อยู่อาศัยที่กู้ซื้อมาด้วย ดังนั้น ควรตรวจความพร้อมทางการเงินของคุณให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจกู้ซื้อเงิน

ประเภทของดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

lending-rate-01-Sansiri Blog

Fixed Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ ที่ผู้กู้ยืมต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่กำหนดไว้ในอัตราที่เท่ากันตลอดจนครบยอด ข้อดีของอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่คือ ไม่ต้องกังวลว่ายอดชำระเงินกู้จะสูงขึ้น เมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ และยังทำให้ผู้ที่กู้ยืมสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างแม่นยำ

Float Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวที่เปลี่ยนไปตามต้นทุนของธนาคารแต่ละแห่ง ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่คงที่อยู่ตลอดระยะเวลาที่กู้ยืม โดยธนาคารสามารถปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงได้ตามที่เห็นสมควร ในปีที่อัตราดอกเบี้ยถูกลงจะทำให้เราจ่ายดอกเบี้ยถูก แต่เมื่อปีไหนที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเราก็ต้องจ่ายตามอัตราที่เพิ่มขึ้น

อัตราการปรับเปลี่ยนของดอกเบี้ยในบางธนาคารอาจมีการปรับเปลี่ยนถึง 5 ครั้ง หรือบางปีก็แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย โดยบางธนาคารออาจจะคิดดอกเบี้ยตามประกาศจริง แต่บางธนาคารอาจจะคำนวณค่างวดโดยบวกอัตราดอกเบี้ยไปอีก 1-3% ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ขอกู้ เนื่องจากเงินค่างวดที่จ่ายเกินไว้จะไปทบกับเงินต้นมากขึ้น ส่งผลให้หนี้หมดเร็วกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา

ภาพเปรียบเทียบประเภทอัตราดอกเบี้ยแบบ ​Fixed Rate และแบบ Float Rate

Mixed Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบผสมระหว่าง Fixed Rate และ Float Rate โดยเป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราที่ธนาคารกำหนดไว้ และหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะปรับเป็นแบบไม่คงที่ ซึ่งธนาคารในประเทศไทยจะมีอัตราดอกเบี้ยแบบผสมแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วง 1-5 ปี หลังจากนั้นปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยจะไม่รู้ล่วงหน้าว่าหลังจากดอกเบี้ยลอยตัวแล้วจะปรับให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นหรือต่ำลง

2. อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นแบบขั้นบันไดในช่วง 1-5 ปีแรก โดยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นในแต่ละปีซึ่งเริ่มจากต่ำไปสูง เช่น ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2% ปีถัดไปปรับขึ้นเป็น 3% เมื่อครบสัญญาจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว

แล้วคุณเหมาะกับดอกเบี้ยเงินกู้แบบไหน

การเลือกดอกเบี้ยเงินกู้ตามประเภทของเงินกู้เพื่อให้คุณสามารถวางแผนทางการเงินในระยะเวลาระหว่างกู้ได้ ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ Fixed Rate, Float Rate, และแบบ Mixed Rate โดยทั้งนี้ต้องพิจารณาจากความพร้อมในการจ่ายค่างวดในแต่ละเดือน รวมถึงภาระหนี้สินอื่นๆ ที่มีในปัจจุบัน

ตัวอย่างที่ 1  สำหรับการกู้ดอกเบี้ยแบบคงที่ หรือ Fixed Rate เป็นทางเลือกของผู้ที่มีแผนการใช้จ่ายที่แน่นอนในแต่ละเดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีภาวะหนี้สินอื่นๆ เช่น

lending-rate-02-Sansiri Blog

พนักงานเงินเดือน 35,000 บาทและมีรายได้จากช่องทางอื่นอีก 15,000 บาท รวมเป็น 50,000 บาทต่อเดือน ต้องการกู้สินเชื่อเพื่อบ้านหลังแรก โดยที่เขาไม่มีภาระผ่อนจ่ายอื่นๆ และไม่มีหนี้สิน ทำให้เขาสามารถแบ่งจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้อย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างที่ 2 สำหรับการกู้ดอกเบี้ยแบบลอยตัว หรือ Float Rate เป็นทางเลือกของคนที่ยอมรับความเสี่ยงของการขึ้น-ลง ของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้ เช่น

lending-rate-03-Sansiri Blog

พนักงานเงินเดือน 50,000 บาท แต่มีภาระผ่อนชำระค่าบัตรเครดิต ทำให้มีแผนค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน การเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวจึงช่วยให้การจ่ายอัตราดอกเบี้ยในแต่ละงวดช่วยประหยัดค่าใช่จ่ายลงได้เมื่อมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง

สรุป

ข้อแนะนำของการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยคือ สังเกตสถานะการณ์ดอกเบี้ยเงินกู้ของแต่ละธนาคารดูก่อน และการเลือกผ่อนแบบดอกเบี้ยต่ำที่สุดก็จะเป็นผลดีต่อการชำระหนี้ในแต่ละงวด ซึ่งก็อาจจะขึ้นอยู่กับการเสนออัตราเงินกู้ของธนาคารเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากความเสี่ยงทางการเงินของแต่ละคนไม่เท่ากัน

อย่างไรก็ตามควรศึกษาเกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตลอดทั้งสัญญา และแผนการชำระค่างวดของตนเองเพื่อความคล่องตัวทางการเงินที่ดีที่สุดของคุณด้วย

Related Articles

ปลดล็อกการกู้ร่วม จะเพศไหนก็มีบ้านได้ง่ายๆ ไร้การแบ่งแยก

บ้าน…ไม่เคยแบ่งแยกหรือเลือกเจ้าของ ไม่เคยลุกขึ้นมาเลือกว่าใคร จากที่ไหน หรือเพศอะไรจะมาครอบครอง แต่น่าแปลกที่การจะกู้ร่วมเพื่อให้สามารถซื้อบ้านได้นั้น ที่ผ่านมา ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคู่รักเพศเดียวกันสักเท่าไหร่ หลายคนทำงานหนักเพื่อจะมุ่งคว้าชีวิตในฝันที่ต้องการ และฝันที่ต้องการของบางคนนั้น ก็อาจเป็นการมีบ้านสักหลังให้กับตนเองและเริ่มต้นสร้างครอบครัวกับใครสักคน แต่แน่ล่ะ ถึงมันจะดูไม่ใช่เรื่องยากหรือเป็นแค่ฝันธรรมดาๆ ของหลายคน แต่สำหรับกลุ่ม LGBTQ+ หรือกลุ่มคนที่รักเพศเดียวกันนั้นกลับเป็นเรื่องยากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ อย่างที่ทุกคนรู้ การกู้ร่วม เพื่อซื้อบ้านหรือคอนโด นั้นจะต้องเป็นคนที่เกี่ยวพันกันทางสายเลือดอย่างพ่อ

เงินเดือนไม่ถึงสองหมื่น ก็กู้ซื้อบ้านได้! ผ่านง่ายกว่าที่คิด sansiri home financial planner

เงินเดือนไม่ถึงสองหมื่น ก็กู้ซื้อบ้านได้! ผ่านง่ายกว่าที่คิด

การมีบ้านเป็นของตัวเอง คือรางวัลใหญ่ของชีวิตคนวัยทำงาน แถมยิ่งเติบโตขึ้น ความจำเป็นที่ต้องมีบ้านก็เพิ่มขึ้นไปด้วย แต่หลายคนก็เกิดคำถามว่า มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ต้องรอให้ฐานเงินเดือนสูงก่อนรึเปล่าถึงจะซื้อบ้านได้? ที่จริงแล้วถึงจะอยู่ในช่วงกำลังเติบโต มีเงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท ก็สามารถมีบ้านเพื่อเติมเต็มอนาคตของตัวเองได้! ไม่ว่าจะเป็น First jobber หรือคนที่ฐานเงินเดือนยังไม่สูงมาก ทุกคนก็มีสิทธิ์กู้ซื้อบ้านผ่านได้ เพียงแค่ต้องวางแผนการเงินให้ดี ถ้าอยากรู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไง ควรเลือกบ้านแบบไหน

esport-streamer-home-loan

ผ่านง่ายยิ่งกว่าเกม! ทริคพิเศษกู้บ้าน สำหรับสตรีมเมอร์และนักกีฬาอีสปอร์ต

ในยุคหนึ่ง “เกม” เป็นเหมือนจำเลยสังคมที่ถูกมองว่าไม่ได้มีประโยชน์นัก ทำให้เด็กๆ เสียคน เสียอนาคต นอกจากไม่เห็นหนทางที่จะใช้หาเงินได้แล้ว ยังมีแต่จะเสียเงินจากการเติมเกมอีกด้วย แต่ภาพจำเดิมๆ ได้เปลี่ยนไปแล้ว! เพราะตัดภาพมาวันนี้ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าการเล่นเกมเป็นอาชีพได้จริง การเติบโตของวงการเกมได้ก่อให้เกิดอาชีพในฝันของเด็กยุคใหม่อย่าง ‘สตรีมเมอร์’ และ ‘นักกีฬาอีสปอร์ต’ ที่มีรายได้สูงสุดหลักล้านต่อเดือน แถมยังโด่งดังแฟนคลับล้นหลาม เปลี่ยนมุมมองของสังคมไปโดยสิ้นเชิง เกมกลายเป็นแรงบันดาลใจที่สร้างอนาคตให้เด็กจำนวนมาก