SansiriSustainability-Everydaybetter-Sansiri green mission-Sansiri Netzero-Siricampus

กิจวัตรเพื่อความยั่งยืน ที่สิริ แคมปัส

แสนสิริกับความมุ่งมั่นในการทำสิ่งดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคม เพื่อโลกที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน เราเริ่มต้นจากภายในองค์กรด้วยการติดตั้งป้ายในทุกชั้น ทุกแผนกเพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีความเข้าใจ และมีเป้าหมายร่วมกัน ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การทำงานหันมาใส่ใจกันและกัน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยยึดหลักความมุ่งมั่นใน 4 แกน ทั้ง Social เชื่อในความเท่าเทียม และการแบ่งปันให้สู่ชุมชน, Energy จัดการกับทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด, Green เพิ่มพื้นที่สีเขียว