BehindTheDesign_Ep02-3

Behind the design EP.2 สายรักษ์โลก VS นักดีไซน์บ้าน จะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันได้อย่างไร ?

ในทุกวันนี้มนุษย์กำลังเผชิญสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว หลายพื้นที่ของโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งสถานการณ์ ไฟป่า ภัยแล้ง ภัยพิบัติ คลื่นความร้อน น้ำท่วม พายุฝน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อน แน่นอนว่าปัญหากำลังเกิดขึ้นในบ้านของเราทุกคน ‘บ้าน’ ที่ถูกนิยามว่า ‘โลก’ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากร ที่ทำให้เกิดการผลิต การบริโภค และการทิ้งที่มากขึ้นทวีคูณ วันนี้ Behind